GYU RU RU

GYU RU RU

Gyu ru ru 

Naruto

Ha wa tenshi wari ninpai
Mune no waratte ninpai 
Ore ga shinobi no ikisa ma 
Afureru de ninpai 
Wai tobu kirunde ninpai 
Kore ga nai to noi kisama

Gyuu to kowai bocchi 
Toshi nonde 
Ato chibatte Kaman-suru 
Hitose suji bonchan 
To nobashite futo 
Waratte Kaman-suru

Soredemo 
Tame na to no toki wa 
Tensu kuyugu de ah! 
Shiritase

Ha wa tenshi wari ninpai 
Mune no waratte ninpai 
Ore ga shinobi no ikisa ma 
Namida o saso ninpai 
Nai sumi tondura ninpai 
Ore ga nai to no ikisa ma

Oia yuku wa tete 
Katto o sosete 
Onne koroshite Kaman-suru 
Konoshi no kitte 
Fuutsu o kimete 
Aso no yume mite Kaman-suru

Soredemo 
Tame na to no toki wa 
Tensu kuyugu de ah! 
Shiritase

Shiro so asu te wo genkai 
Onaka o kaite genkai 
Nan mo shita ge de genkai 
Soko ni afuku e ninpai 
Subete nan te kikitai 
Oma na watake ni kitai

Muken wo shiroka montai 
Kenshi inoshi ga monde 
Kyou ningo fugo o dai

Kenshi inoshi ga monde 
Namida aru no ka mondai 
Soukai kao ga mondai

Ore ga nai to no ikisa ma

Pesquisar no site

Otakente - 2010 Todos os direitos reservados.